پيامبر اسلام اهل مكه و كشور عربستان نبوده است

حاصل تحقيقات ٢٠ ساله دكتر دن گيبسن در مورد حقيقت دنياى اسلام که حاصل اين تحقيق ایشان موارد زیر میباشد:
١- پيامبر اسلام اهل مكه و كشور عربستان نبوده است.
٢- هيچ نامى از مكه در نقشه هاى قديمى وجود ندارد.
٣- قدس قبله اول مسلمانان نبوده است و تغيير قبله ٧٠ سال بعد صورت گرفته است و نه در زمان محمد.
٤- تاريخ صدر اسلام ٢٠٠ سال بعد توسط عباسيان تنظيم شده است
٥- تمام توصيفات قرآن در مورد مسجد الحرام و كعبه ارتباطى به شهر مكه و عربستان ندارد

Continue reading “پيامبر اسلام اهل مكه و كشور عربستان نبوده است”