نگاهى به آشفتگى متن قرآن و دلايل آن

پیش از آغاز اين مقاله لازم است به چند نکته را درباره قرآن اشاره كنم.. اول از همه، قرآن را نباید کتابی یکپارچه و منسجم دانست. قرآن در واقع مجموعه‌ای از نوشته‌های پراکنده است که بنا به احادیث رسمی منابع اسلامی، در زمان حکومت عثمان، خلیفه سوم، جمع آوری و سرهم بندی شده است.
در آن زمان نسخه‌های بسیاری از قرآن موجود بود، اما عثمان تنها نسخه زید بن ثابت (با تایید حفصه همسر محمد) را معتبر قلمداد کرد و دستور داد که دیگر نسخه‌ها جمع آوری و سوزانده شوند. سوزانده شدن و معدوم شدن نسخه هاى ديگر خود ميتواند نشان از موضوعاتى باشد كه براى پرداختن به آن بايد مقاله رى ديگر نوشت و در ايت مقال نميگنجد.
انتخاب نسخه زيد بن ثابت در حالی بود که نسخه‌های معتبری که نزد ابی بن کعب و عبداالله بن مسعود موجود بود، نادیده گرفته شد. Continue reading “نگاهى به آشفتگى متن قرآن و دلايل آن”

محمد، پيامبر اعراب، پسر چه كسى بود؟

در این مقاله سعی داریم به بیان یکی از نکات کلیدی اما کمتر مطرح شده زندگى محمد پيامبر اعراب بپردازیم. ميخواهيم ببينيم كه نسب اين شخص و اينكه براستی پدر واقعی این فرد کیست. البته جديدا مطالعات زياد و دقيقى صورت گرفته است و در نتيجه اين تحقيقات، وجود شخصیتی حقيقى به نام محمد را در تاریخ ساخته و پرداخته دوران عباسیان و براى هويت دادن به امپراتورى اعراب ميدانند. این مطالعات چون متکی به شواهد باستان شناسی  و تاريخى است در نوع خود هم منحصر به فرد و هم در خور توجه می باشد. اما در این مقال ما سعی داریم با تکیه بر خود آثار تاریخ شفاهی اسلام كه براى اسلامگرايان معتبر است به بررسی ماهیت این شخصیت بپردازیم. Continue reading “محمد، پيامبر اعراب، پسر چه كسى بود؟”