احکام سکس با حیوانات در رساله حضرت امام خمینی

مسئله ۶۸ رساله آیت الله خمینی:
بول و غائط (ادرار و مدفوع) حيوانى كه انسان آن را وطى كرده، يعنى با آن نزديكى نموده، و گوسفندى كه استخوان آن از خوردن شير خوك، محكم شده است نجس است.

مسئله ۳۵۱رساله آیت الله خمینی : Continue reading “احکام سکس با حیوانات در رساله حضرت امام خمینی”