ادعاى عجيب و غريب قرآن در ديدن سجده خورشید و ستارگان

در كتاب قرآن آياتى وجود دارد كه اگر زيرك ترين و فريبكارترين مفسرين و مترجمين عالم هم بيايند نمى توانند آنها را ماستمالى كنند و با تغيير و تحريف ترجمه اين دست از آيات براى سراينده آنها وجهه الهى بتراشند.