خوردن ادرار پیامبر مانع از آتش جهنم

 

روایت خوردن ادرار پیامبر اسلام توسط خادمش ام سلمه در کتاب های متعدد و با سند صحیح نقل شده.

اما جالب اینجاست این قضیه بقدری خرافی بوده که برخی علما مانند بن باز و… منکر این قضایا شدند و برخی دیگر به صورت ناقص نقل کرده اند. Continue reading “خوردن ادرار پیامبر مانع از آتش جهنم”