فرو كردن آلت تناسلى در جلو يا عقب دختربچه روزه را باطل نميكند!!

در كتاب, منية الصائمين از آيت الله محمد باقر صدر، از علماى بزرگ و نامى شيعه, كه درباره آداب روزه و روزه داران است، مطالبى نوشته شده كه با خواندن آنها، يا بايد به عقل اين آيت الله شك كرد و يا به عقل تقليد كنندگانش و يا اينكه به ريش پدر اين دين و آميزه هاى اخلاقيش خنديد.
در زير چند مورد از اظهارات اين عالم شيعى را مى آوريم.

١) التصرف الأول: أن يدخل الرجل (ذكره) في (قبل أو دبر البهيمة) . Continue reading “فرو كردن آلت تناسلى در جلو يا عقب دختربچه روزه را باطل نميكند!!”

احکام سکس با حیوانات در رساله حضرت امام خمینی

مسئله ۶۸ رساله آیت الله خمینی:
بول و غائط (ادرار و مدفوع) حيوانى كه انسان آن را وطى كرده، يعنى با آن نزديكى نموده، و گوسفندى كه استخوان آن از خوردن شير خوك، محكم شده است نجس است.

مسئله ۳۵۱رساله آیت الله خمینی : Continue reading “احکام سکس با حیوانات در رساله حضرت امام خمینی”