آیا علی و فرزندانش معصوم بوده‌اند؟

ما ایرانیها به صورت موروثى شیعه به دنیا می‌آییم و از همان زمان کودکی اعتقاداتی را در ذهن ما فرو می‌کنند که معمولا تا آخر عمرمان با باور به آنها زندگی می‌کنیم. یکی از این اعتقادات اعتقاد به عصمت و امامت علی و فرزندانش است, اعتقادی که جای جای آن دارای نکات متناقض و غیر قابل اثبات, میباشد.. Continue reading “آیا علی و فرزندانش معصوم بوده‌اند؟”

Views: 2761