تناقض گوئى قرآن در مورد اهل كتاب

با خواندن دقیق قرآن و با تحقیق در چگونگی چیده شدن آیات آن به راحتی میتوان به تناقضات و دوگانه گوییهای این کتاب پی برد. آیات زیادی که هر از گاهی, آیاتی دیگر را را نقض میکنند. البته برای حل قسمتی از این مشکل ناسخ و منسوخ و آیات نسخ شده را در قرآن گنجانده اند که نمیتوان به یقین گفت که اینکار را خود محمد کرده یا جانشینان وی اما, هنوز ده ها آیه وجود دارد که با هم تناقض دارند و در رده آیات ناسخ و منسوخ نیز قرار نگرفته اند. در اینجا اشاره ای به نمونه این آیات میکنیم. Continue reading “تناقض گوئى قرآن در مورد اهل كتاب”