قرآن و توهين به شعور انسان

قران پر از داستانها و مطالب خرافاتى است كه نويسنده قران مستقيما به شعور مخاطب امروزى اهانت ميكند. در اين مقاله به يكى ازين داستانها اشاره ميكنم. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ داستان ﺍﻟﻠﻪِ اعراب ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ و عقل انسان ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺁﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺮﺍﻓﻪ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ. Continue reading “قرآن و توهين به شعور انسان”