داستان مبهم قوم لوط در قرآن و سوالات بی پاسخ

داستان حضرت لوط هفت بار (و تقريباً بصورت تكراری) ‌در قرآن آمده است، اما در همه موارد، تنها سؤال لوط از قوم خود اين است كه چرا لواط می‌كنيد ؟[۱]

 به عبارت ديگر گويی لوط هيچ هشدار يا نصيحت ديگری برای آنها ندارد. آيا قوم لوط همه كارهايش درست بود و هيچ گناه و فساد و نقطه ضعفی نداشت جز اينكه مردانش با هم لواط می‌كردند؟ آيا آنها قومی معتقد به خدای واحد و پيامبران و كتاب‌های آسمانی و حساب و كتاب روز قيامت و بهشت و جهنم بودند و به دستورات دينی و قواعد اخلاقی عمل می‌كردند و فقط همين يک نقطه ضعف را داشتند؟هرگز! Continue reading “داستان مبهم قوم لوط در قرآن و سوالات بی پاسخ”