كميل بن زياد(صاحب دعاى كميل) چه كسى بود؟

كميل بن زياد نخعى را بيشتر بخاطر دعاى معروفش (دعاى كميل) ميشناسيم كه اين دعا به دعاى خضر نيز معروف است. علماى شيعه اين دعا را به او نسبت ميدهند و مانند هميشه براى كميل و دعاى كميل هزاران فضيلت دروغين ساخته اند.
در اين مقاله هم به شخصيت كميل ابن زياد و رابطه اش با على بن ابيطالب و هم به صحت و سقم دعاى كميل ميپردازيم و براى بار ديگر دست روحانيون فرصت طلب و دروغگو را رو ميكنيم.
منابع شيعه او را از اصحاب مورد اعتماد امام على و امام حسن دانسته اند و مانند هميشه يك بت جديد را در كتابهايشان تراشيده اند. به برخى ازين اظهار نظرها اشاره ميكنيم. Continue reading “كميل بن زياد(صاحب دعاى كميل) چه كسى بود؟”