محمد، پيامبر اعراب، پسر چه كسى بود؟

در این مقاله سعی داریم به بیان یکی از نکات کلیدی اما کمتر مطرح شده زندگى محمد پيامبر اعراب بپردازیم. ميخواهيم ببينيم كه نسب اين شخص و اينكه براستی پدر واقعی این فرد کیست. البته جديدا مطالعات زياد و دقيقى صورت گرفته است و در نتيجه اين تحقيقات، وجود شخصیتی حقيقى به نام محمد را در تاریخ ساخته و پرداخته دوران عباسیان و براى هويت دادن به امپراتورى اعراب ميدانند. این مطالعات چون متکی به شواهد باستان شناسی  و تاريخى است در نوع خود هم منحصر به فرد و هم در خور توجه می باشد. اما در این مقال ما سعی داریم با تکیه بر خود آثار تاریخ شفاهی اسلام كه براى اسلامگرايان معتبر است به بررسی ماهیت این شخصیت بپردازیم. Continue reading “محمد، پيامبر اعراب، پسر چه كسى بود؟”