پيامبر اسلام: آلت پدرت در دهانت!!

كتاب سنن كبرى يكى از كتابهاى معتبر مسلمانان است كه توسط يكى از علماى اسلام به نام نسايى تأليف و به رشته تحرير درامده وى در اين كتاب، احاديث و روايات زيادى از پيامبر اسلام و خلفاء پس از وى نقل كرده است. در يكى ازين احاديث مردى در حال عزادارى به روش قديم و دوران قبل از اسلام است كه محمد از ديدن اين صحنه به خشم مى آيد و به وى فحش ميدهد، و به وى ميگويد آلت پدرت در دهانت!! Continue reading “پيامبر اسلام: آلت پدرت در دهانت!!”