اثبات برده دارى  پيامبر اسلام و ائمه شيعه 

اسلام برده دارى را ممنوع كرد!
اين جمله را بارها از زبان اسلامگرايان و يا روحانيون شنيده باشيد و خوب، باور هم كرده باشيد. ولى آيا به راستى اسلام اين عمل را انجام داده؟؟
آيا محمد با ادعاى پيامبرى اش در ١٤٠٠ سال پيش اين آموزه انسانى بسيار مدرن را به جامعه عرب بيابانى آنزمان آموخته؟

با نگاهى به كتب علماى مسلمان و احاديث و رواياتى كه درمورد زندگى محمد و جانشينانش، نوشته اند پى ميبريم كه اول از همه خود محمد و اعوان و انصارش بزرگترين برده داران و برده فروشان بوده اند. Continue reading “اثبات برده دارى  پيامبر اسلام و ائمه شيعه “