رد پيش بينى قرآن در سوره كوثر

در ادامه رد ادعاهاى قرآن درباره پيش بينی‌ها و معجزات، به سوره كوثر برمی‌خوريم كه در آن شخصى به محمد، لقب ابتر(بى‌بته يا مقطوع النسل) می‌دهد و محمد پس از مدتى اين سوره بسيار كوچك را بعنوان پاسخ ارائه ميدهد.
در اين سوره گفته شده كه ما به تو كوثر را عطا كرديم و مخاطب( شخصى كه محمد را تمسخر كرده بود) خودش ابتر و مقطوع‌النسل است. البته اسلامگرايان به زيركى معناى كلمه ابتر را نداشتن فرزند پسر، تعريف كرده‌اند. Continue reading “رد پيش بينى قرآن در سوره كوثر”