کلامی دگر

Print Friendly, PDF & Email

کلامی دگر

‌ نام مقاله : كلامى دگر

در عصر امروز و در كشورهاى در حال توسعه مثل ايران ، يكى از چالشهاى پيش رو در امور روزمره مردم، روبرو شدن با تنشهاى اجتماعى است كه نقش تعيين كننده اى در دستيابى به ايده آل بشرى دارد ، تنشهايى كه به طور واضح از اعتقادات و چارچوبهاى ذهنى افراد تأثيرگرفته است
در اين كتاب به اختصار سعى شده به چارچوب هاى فكرى اعتقادات بشريت پرداخته شود

در اين كتاب ميآموزيم كه اولين قدم در راه خردورزى شك كردن است

اين مقاله مختصر و مفيد را بخوانيد و با دوستانتان به اشتراك بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید