علمای اسلام و توهین به محمد و امامان

Print Friendly, PDF & Email

همانطور که میدانید مسلمانان و خصوصا شیعیان ید طولایی در اهانت به مخالفین خود دارند, از زنا‌زاده خواندن تا منحرف و ضاله و ناصبی خواندن آنها, حال این مخالف میتواند یک مسلمان از مذهب دیگر باشد یا یک منتقد دین, دگر اندیش و یا یک مسیحی یا یهودی. برای توجیه این اهانتها با لحنی حق به جانب, احادیث و روایاتی هم از زبان محمد یا امامان شیعه که در کتب علمای این مذهب وجود دارد را به عنوان مدرک نشان میدهند, که قبلا در همین سایت نقد اسلام به پاره ای از آنها اشاره شده.

ولی نکته بسیار جالب و خواندنی زمانیست که, معتبرترین کتب حدیث علمای بزرگ اسلام, مملو از روایاتی است که هم به پیامبر اسلام و همسرش هم به یاران و نزدیکانش و هم به تک تک ائمه شیعه توهین شده.
شگفتی‌آور است که خود را شیفته و مرید اشخاصی بدانی و آنها را تا مرز پرستش مقدس بشماری و صد ها داستان خرافی از معجزاتشان بسازی, ولی از سوی دیگر روایاتی را نقل کنی که به همان اشخاص اهانت کرده و یا لا اقل با لحن اهانت آمیزی, مورد خطاب قرار داده است.
در این متن تصمیم داریم روایاتی از کتب معتبر شیعه برایتان نقل کنیم که شمارا با این دست از روایات آشنا کنیم.

۱) پیامبر اسلام:
سید علی ﻏﺮوی یکی از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎی شیعه می‌ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﺮﻣﮕﺎه(آلت تناسلی) ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺑﺎﻳﺪ وارد دوزخ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از زﻧﺎن ﻣﺸﺮك آﻣﻴﺰش ﻛﺮده اﺳﺖ!(ﻛﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻣﻮﺳﻮی ص۲۴)
۲) امام علی:
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺎ ﺍﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺩﺧﺘﺮ علی ﺑـﻦ ابیﻃﺎﻟـﺐ، علی ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ذلتی ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ حتی ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺯﺑـﻮﻥ‌ﺗـﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴـﺎﻥ‌ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﺗـﻦ ﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﺍﻣﺎﻡ علی ﻫﺮﮔﺰ نمی‌ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺩﺧﺘـﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻡ‌ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺍﻳﺸـﺎﻥ ﻋﻤـﻮی ﺧـﻮﺩ ﻋﺒـﺎﺱ ﺭﺍ ﻭﻛﻴﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻡ‌ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ‌ﺁﻭﺭﺩ.(ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﻘﺪﺱ ﺍﻻﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ﺹ۲۷۷)
و آورده‌اند که ابو‌جعفر در این رابطه ﮔﻔﺘﻪ است: ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺝ ﻏﺼﺒﻨﺎﻩ = ﺁﻥ ﻓﺮجی(علت تناسلی زنانه) ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ.(ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺝ ۲ﺹ ۱۴۱ ط ﺍﻟﻬﻨﺪ)
ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻌﻪ, ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ, ﻛﺎﻓﺮ و قاتل فاطمه ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ انسانی ﻛﺎﻓﺮ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ علی‌ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺪ؟ آنهم کسی که قاتل همسرش بوده است؟؟ ﺁﻳﺎ ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺫﻟﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺭی ﺗﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ؟
همچنین گفته‌اند: علی در ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺖ و از رﺳﻮل ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻛﺮد و ﮔﻔﺘﻪ, اﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻳﻦ ﭘﺪرم اﺳﺖ، در ﻣﻮرد آن می‌اﻧﺪﻳﺸﻢ.(ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﻃﺎوس علی ﺑﻦ ﻃﺎوس حسینی ت۶۶۴ ص۲۱۶)
و نیز آورده‌اند که وقتی پیامبر اسلام می‌ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ علی در ﺑﻴﺎورد ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﮔﻮش ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ: ای رﺳﻮل ﺧﺪا، ﺗﻮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ می ﺑﻴﻨﻴﻢ, ﺑﻴﻨﺎﺗﺮی, اﻣﺎ زﻧﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﮔﻔﺘﻪ‌اﻧـﺪ ﻛـﻪ او ﻣـﺮدی ﺷﻜﻢ ﮔﻨﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﺎنی دراز و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎیی پهن و ﺳﺮی کچل و ﭼﺸﻤﺎنی درشت و لبی ﺧﻨـﺪان(خنده بیهوده) اﺳﺖ اﻣﺎ مال و منال ﻧﺪارد.(ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ ج۲ص۳۳۶)
۳) فاطمه زهرا:
ﺩﺭ روایتی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ فاطمه‌زهرا می‌ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑـﺮﺍی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺪﻙ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﻭ ﻋﻤﺮ رفت ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺷـﻴﻮﻥ ﻭ ﻓﻐـﺎﻥ ﺑـﺮﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍخت ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ و آبروریزی ﺑﭙﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺭ آنها ﺟﻤﻊ شدند.(ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺹ۲۵۳)
 آیا فاطمه زهرا اینقدر بی‌حیا بوده که به خاطر مال دنیا در جمع مردان نامحرم حاضر شده, جیغ و فریاد به راه اندازد و آبروی خود و خانواده‌اش را بر باد دهد؟ مگر همین‌ها نیستند که فاطمه را نمونه عفت و حیا معرفی میکنند؟
کسی ﺍﺯ ﺍﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﻭﺍﻳﺖ می ﻛﻨﺪ ﻭ می ﮔﻮﻳﺪ: شخصی ﺍﺯ شیعیان ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ابی لیلی ﻧﺰﺩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔـﺖ: ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺫﻟﻴـﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ. ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭼﻜﺎﺭ کرﺩﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﺍ ﺫﻟﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ مینامی؟ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺃﻣﺖ ﺧﻠﻊ کردی ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺎغی(معاویه) ﺳﭙﺮدی ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ الهی ﺣﻜﻢ کند.(ﺭﺟﺎﻝ ﻛﺸﻲ ﺹ۱۰۳)
 کلینی از ﺟﻌﻔﺮ رواﻳﺖ می‌کند ﻛﻪ ﮔﻔﺖ: ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺰد رﺳـﻮل ﷲ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻛﻪ اﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺸﺖ. ﭘﺲ وقتی ﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪ از طفل درون شکمش نفرت داشت و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣـﺪﻧﺶ ﻧﻴـﺰ، نفرت داشت. ﺳﭙﺲ اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﮔﻔﺖ: در دﻧﻴﺎ ﻣﺎدری را ﻧﺪﻳﺪم ﻛﻪ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎورد و از وی نفرت داشته باشد. اونفرت داشت، زﻳﺮا ﻣیداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۶)امام زین‌العابدین:
 از ﭘﺴﺮ زﻳﻦ‌اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ, ﻣﺤﻤﺪ‌ﺑﺎﻗﺮ نقل کرده‌اند ﻛﻪ ﮔﻔﺖ: ﻳﺰﻳﺪ‌ ﺑﻦ‌ ﻣﻌﺎوﻳﻪ وارد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﺪ و میﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، دﻧﺒﺎل ﻓﺮدی از ﻗﺮﻳﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را آوردﻧﺪ. ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ: آﻳﺎ اﻋﺘﺮاف می‌کنی ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺮده‌ی من هستی، اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهی ﺗﻮ را می‌ﻓﺮوﺷﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهی، ﺗﻮ را آزاد می‌ﻛﻨﻢ. آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ: ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ای ﻳﺰﻳﺪ، ﺗﻮ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺐ در ﻗﺮﻳﺶ ازﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ نیستی و ﭘﺪرت در جاهلیت و اﺳﻼم ﻧﻴﺰ، از ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮدت ﻧﻴﺰ، در دﻳﻦ از ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ نیستی، ﭘﺲ ﭼﻄﻮر می‌ﮔﻮیی ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ات را ﺑﺮآورده ﻛﻨﻢ. ﻳﺰﻳﺪ ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ اﻋﺘﺮاف نکنی، ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را میﻛﺸﻢ. آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ: ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺰرگتر از ﻛﺸﺘﻦ ﺣﺴﻴﻦ
ﺑﻦ علی ﻧﻴﺴﺖ. ﭘﺲ دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ او را ﺑﻜﺸﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ دﻧﺒﺎل علی‌ﺑﻦ‌ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ را از او ﻧﻴﺰ ﻛﺮد، علی‌ﺑﻦ‌ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻜﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺮد ﻣﺮا می کشی؟ ﻳﺰﻳﺪ ﮔﻔﺖ: آری. علی‌ﺑﻦ‌ﺣﺴﻴﻦ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ اﻗﺮار ﻛﺮدم ﺑﻪ چیزی ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدی و ﻣﻦ ﺑﺮده‌ی اﺟﺒﺎری تو ﻫﺴﺘﻢ. ﭘﺲ اﮔﺮﺧﻮاستی ﻣﺮا ﻧﮕﻪ دار و اﮔﺮ ﺧﻮاستی ﻣﺮا ﺑﻔﺮوش.(اﻟﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ ج ۸ ص۲۳۴ و۲۳۵)
 ۷) امام محمدباقر:
 علمای شیعه در روایاتشان ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ‌ﺑﺎﻗﺮ ﺭﺍ ﺷﺨﺺ بزدلی می‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺘﻮﺍﻫﺎی ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ می‌ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺣﻼﻝ می‌ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
می‌ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺘﻮا می‌ﺩﺍﺩﻩ: ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻭعقاب ﺑﻜﺸﻨﺪ ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻜﺸﻨﺪ، در اسلام ﺣﺮﺍﻡ می‌ﺑﺎﺷﺪ.(ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺝ ۶ﺹ ۲۰۸، ﺑﺎﺏ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﺒﺰﺍﻩ ﻭﺍﻟﺼﻘﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ)
همچنین گفته‌اند: ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ، ﻣﺤﻞ ﺭﻭﻳﺶ ﻣﻮ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺷﻜﻤﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﻜﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ‌ﺍی ﺑﺮ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺴﺆﻝ ﺣﻤﺎﻡ ﺳﺨﻦ می‌ﮔﻔﺖ…(الفقیه ﺝ۱ ﺹ۱۱۷؛ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺝ۱ ﺹ۳۷۸؛ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮﺋﻲ ﺝ۳ ﺹ۳۵۶؛ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺷﻴﺦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﺝ۱ﺹ۴۲۲]
 ۸) امام جعفر صادق:
 ﻣﺤﺪث ﻣﻌﺮوف ﺷﻴﻌﻪ زرارة  ﺑﻪ رﻳﺶ اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ میﮔﻮزﻳﺪ!
زراره میگوید: در ﻣﻮرد ﺗﺸﻬﺪ از امام صادق ﺳﺆال ﻛﺮدم، ﮔﻔﺖ: اشهد ان لااله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله. ﮔﻔﺘﻢ: اﻟﺘﺤﻴﺎت واﻟﺼﻠﻮات. ﮔﻔﺖ: اﻟﺘﺤﻴﺎت و اﻟﺼﻠﻮات. وقتی ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻢ، ﮔﻔﺘﻢ: ﻓﺮدا اﮔﺮ ﺑﺎ او دﻳﺪار ﻛﺮدم از او ﺳﺆال ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﻓﺮدا از او در ﻣﻮرد ﺗﺸﻬﺪ ﺳﺆال ﻛﺮدم، دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ قبلی را داد، ﮔﻔﺘﻢ: اﻟﺘﺤﻴﺎت واﻟﺼﻠﻮات. ﮔﻔﺖ: اﻟﺘﺤﻴﺎت و اﻟﺼﻠﻮات. ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ: ﻓﺮدا دوﺑﺎره از او ﺳﺆال میکنم، ﺑﻌﺪ ﺳﺆال ﻛﺮدم. در روز ﺳﻮم ﺑﻪ رﻳﺸﺶ ﮔﻮزﻳﺪم، و ﮔﻔﺘﻢ: ﻫﺮﮔﺰ رﺳﺘﮕﺎر نمیشود!!
(رﺟﺎل اﻟﻜﺸﻲ ج۲ ص۱۴۴رﻗﻢ۶۳ ح۵۸ {زرارة ﺑﻦ أﻋﻴﻦ})
 زراره در روایتی دیگر میﮔﻮﻳﺪ: ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا، اﮔﺮ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻨﻴﺪه‌ام، ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻢ، آﻟـﺖ تناسلی ﻣﺮدان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﺑﺎد میﻛﻨﺪ.(رﺟﺎل اﻟﻜﺸﻲ، ﺷﺮح ﺣﺎل زراره ﺑﻦ اﻋﻴﻦ)
 ۹) امام موسی‌بن‌جعفر:
موسی‌ﺑﻦ‌ﺟﻌﻔﺮ ﻭ مادرش ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﺎﻧﺖ شيعيان ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ علمای شیعه ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
«ﺭﻭﺯی ابن ﻋﻜﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻭ ﺍﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﻓﺖ. ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﻨﺎی ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﭼﺮﺍ ﺍﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺑﻮ‌ﺟﻌﻔﺮ ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﻴﺴﻪ‌ﺍی ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺩﻳﺮی ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩﻩ فروشی ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺑﺮﺑﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎ پولی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﻴﺰی ﺑﺮﺍی ﺍﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﭙﺮی ﺷﺪﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ابن ﻋﻜﺎﺷﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ میﺭﻭﺩ. ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻜﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ میﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺑﺮﺩﻩ فروشی ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ، ﺷﻤﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ، ﻛﻨﻴﺰی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺨﺮﻳﺪ.
ﺍﺑﻦ ﻋﻜﺎﺷﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ میﺭﻭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﺪ:
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻨﻴﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺠﺰ ﺩﻭ ﻛﻨﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎﺭ، ﻛﻨﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﻦ ﻋﻜﺎﺷﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻛﻨﻴﺰ ﺭﺍ میﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﻳﻨﺎﺭ میﺧﺮﺩ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ میﺑﺮﺩ. ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﻨﻴﺰ ﺭﺍ میﺑﻴﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ میﭘﺮﺳﻨﺪ. ﻛﻨﻴﺰ میﮔﻮﻳﺪ: ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ میﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ. ﺍی ﻛﻨﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺁﻳﺎ باکره ﻫﺴﺘﻲ؟ ﻛﻨﻴﺰ میﮔﻮﻳﺪ: ﺑﻠﻪ. ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ میﮔﻮﻳﻨﺪ: ﭼﻄﻮﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻨﻴﺰی ﺭﺣﻢ ﻧمیﻛﻨﻨﺪ؟ ﻛﻨﻴﺰ میﮔﻮﻳﺪ: ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯی ﻛﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﭘﺎی ﻣﻦ میﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ﺍی ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺮﺩی ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻳﺶ ﻭ ﻣﻮﻳﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ میﻛﺮﺩ….. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻛﻨﻴﺰ ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﺧﻮﺩ میکند ﻭ میﮔﻮﻳﺪ: ﺍی ﺟﻌﻔﺮ، ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﻴﺮ. ﻭ ﭼﻴﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺳﻲ‌ﺑﻦ‌ﺟﻌﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻭﺭﺩ.(ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺠﻪ، ﺑﺎﺏ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺝ ۱ﺹ ۴۷۷)
ﺁﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﻗﻞ ﻭ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪی ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ شما که هم علم الهی داشته و هم از طرف الله به امامت منصوب شده بود، نتوانسته ﺑﺎ زنی ﺷﺮﻳﻒ ﺍﺯ خانواده ای محترم و بی دردسر ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ کند ﺗﺎ ﻣﺠﺒـﻮﺭ ﻧﮕﺮدد ﻣﺎﺩﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﻴﺰی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺮ بلایی ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑـﺮ ﺳﺮ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
۱۰) امام علی بن موسی:
 می‌ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺘﻮﺍ می‌ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ می‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺑﺮ(مقعد) ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩ.
(ﺍﻻﺳﺘﺒﺼﺎﺭ ﻟﻠﻄﻮﺳﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺝ ۳ﺹ ۳۴۳)
و این درحالی است که در خود کتب شیعه نیز لواط با زن حرام دانسته شده است.
ﺩﺭ ﺍين ﺭﻭﺍﻳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﻧﺪ: ﺩﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻣﺖ ﻣﻦ، ﺑﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻣﺖ ﻣﻦ ﺣﺮﺍﻡ می ﺑﺎﺷﺪ.
(ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻻﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ ﺍﻟﻘﻤﻲ ج۳ ص۴۶۸ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﺭ)
پانویس:
البته شاید از دید علمای شیعه و یا روحانیون این مذهب, این روایات توهین تلقی نشوند و طبق معمول برای توجیه آنها دست به هر ترفندی بزنند.

6 thoughts on “علمای اسلام و توهین به محمد و امامان

 1. این مطالبِ بدون استناد و بدون مدرک، صرفا با هدف اشاعه اسلام ستیزی منتشر شده و از نظر علمی کاملا بی ارزش است. درست مثل این است که من اینجا بنویسم پدر نویسنده این مطلب، پدر واقعی او نیست و مادرش در جریان رابطه نامشروع با برادر خود، وی را بدنیا آورده است. تا این مطلب را اثبات نکنم، از نظر علمی حرف من غیرقابل قبول خواهد بود. البته بر اساس برخی روایات، می‌توان اثبات این موضوع را در مورد مادر نویسنده، تایید کرد. موفق باشید.

  1. جناب مجید

   ظاهرا شما توی عمر شریفتان نه روایت خوانده اید و نه میدانید مدرک و سند روایت یعنی چه ؟
   در پایان هر مطلب ارائه شده, منابع و اسناد هر مطلب به رنگ قرمز نمایش داده شده.

   در زیر متن نیز به این مسئله اشاره شده .
   لطفا بدون هرگونه پیشداوری مطلب را بخوانید و حداقل با صداقت در مورد آن نظر دهید.

   در پایان هم از اینکه ادب و شخصیت ناب محمدی و شیعی خودتان را نشان دادید هم سپاسگزارم و هم اینکه این تاییدی بر تمامی ادعاهای ما هست.
   هرچه شما بیشتر توهین کنید, بیشتر مطالب و سایت مارا تایید میکنید.

   1. بدون پیشداوری میگم: اگر نوشته هات پشیزی ارزش داشت از ۴۷ نفر ۱۲ نفر به سایتت رای بد نمیدادن.
    وحداقل بازدید از سایتت بیشتر میشد.۳ ماهه فقط ۴۷ نفر رای دادن.مشخصا همه ی اوها هم دوستان شما بودن که مثبت دادن و کسانی هم که از طریق تبلیغ شما وارد شدن منفی دادن.چون با دروغ ساختن چیزی اثبات نمیشه.

   2. در سواد و دانش شما همین بس که نظر دهندگان به سایت را همان بازدید کنندگان سایت میپندارید.
    ولی جهت اطلاع شما و همفکرانتان که مطالب سایت خواب و خوراکتان را گرفته, عرض کنم که سایت نقد اسلام با وجود فیلتر شدن در ایران بزرگترین و پربیننده ترین سایت نقد اسلام در میان ایرانیان میباشد و آمار بازدیدکنندگان که روزانه تا ۲۵ هزار بازدید است در کانالهای تلگرامی با قراردان تصویر از آمار سایت, به اثبات رسیده.
    درضمن اگر که سایت اینقدر بی رونق و بی اعتبار است, چرا شما هر روز به آن سر میزنید و مطالب آنرا میخوانید ؟؟
    ظاهرا فراموش کرده اید که ادمین سایت میتواند رفت و آمد شما به سایت را ببیند ….
    اگر قدرتش را دارید, مطالب را نقد کنید و دروغ بودن آنها را اثبات کنید.
    این گوی و این هم میدان, همانطور که میدانید اینجا مانند سایتهای اسلامگرایان هیچ کامنتی که حاوی توهین نباشد, حذف نمیشود.

  2. ببین هنوز ۱ شیعه ندیدم در مقابل اسناد کتبش دفاع کنه.

   متاسفانه همش غر و همش روضه و هم توهم توطئه و هم حرف های بی ربط.

   انصافا این همه نوشتی کدومش در دفاع از مطلب گذاشته شده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   اگر میگی دروغه ثابت کن نه اینکه روضه ببافی به هم

 2. مسلمونها چون حرفي واسه گفتن ندارن اينگونه تهمت ميزنن،،اتفاقاً من خودم هرروز به اين سايت مراجعه ميكنم ومطالب سايتو ميخونم،،ننگ برما ايرانيان باد كه ازكون عربها ميخوريم وپول بيت المال ودرامد حاصله ازنفتمون بجاي خرج كردن واسه مردم فقير ونيازمند كشورم هزينه ساخت ضريح طلا واسه قبرشون ميشه،،وقتي بنده وامثال بنده ناراضي هستيم ازاينكه پولم تو كشوراي عربي خرج بشه مسلماً ان پول حرومه،،شما مسلمونها كه خيرسرتون خيلي ب مال حروم وحلال اعتقاد داريد ايا شده يكبار فقط يكبار ازمردم بپرسيد بابت اين هزينه ها ايا راضي هستن يانه؟؟اگه واقعاً بهشت وجهنمي وجود داشته باشه كه بعيد ميدونم وجود داشته باشه دم پل صراط خودم بشخصه يقه خيلي از امامهارو ميگيرم وبايد بمن جوابگو باشن پولي كه مال من وامثال من بود چراخرج اون عرب ملخ خور شده

دیدگاهتان را بنویسید