قاتلان شيعه امام حسين و دروغ روحانیون شیعه

Print Friendly, PDF & Email

همه ی ما این را هم میدانیم که امام سوم شیعیان, حسین به دعوت کوفیان راهی کوفه شد که در آنجا به واسطه دعوت مردم, خلیفه مسلمین شود. ولی هنگامی که وی به نزدیکی کوفه رسید دریافت که مردم به وی پشت کرده اند و راهش را به طرف کربلا کج کرد که همانجا نیز قتلگاه وی و یارانش شد.
اما ابتدا لازم میدانم مطالبی درمورد شهر کوفه عرض کنم که در اخر مشخص خواهد کرد که قاتلان واقعی امام حسین چه کسانی هستند.

ﻣﺒﺤﺚ اول: ﻛﻮﻓﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﻌﻴﺎن اﺳﺖ
ﺷﻴﺦ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﻳﻒ قریشی ﻛﻪ یکی از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﻴﻌﻪ اﺳﺖ، در کتاب ﺣﻴﺎة اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ میگوید:
کوفه مهد تشیع و یکی از سرزمین های علوی هاست و در ﺑﺴﻴﺎری اوﻗﺎت اﺧﻼﺻﺶ را برای اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ می گوید ﺑﺬر ﺗﺸﻴﻊ در ﻛﻮﻓﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ از هم پاشیده شده است.(ﺣﻴﺎة اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ۱۳ /۱۲ /۳)

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻴﺠﺎﻧﻲ ﺳﻤﺎوی نیز یکی دیگر از علمای شیعه میگوید اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه وارد ﻛﻮﻓﻪ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ شیعیان ابی طالب بود.

ﻣﺒﺤﺚ دوم : ﻛﻮﻓﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﭘﻴﻤﺎن شکنی اﺳﺖ !
ﺷﻴﺦ ﺟﻮاد ﻣﺤﺪﺛﻲ در مورد کوفیان ﮔﻮﻳﺪ: اﻫﻞ ﻛﻮﻓﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻋﻬﺪ ﺷﻜﻨﻲ ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺘﻪ است و تاریخ اسلام از عهد و پیمان کوفیان و پای بندیشان به عهد نگاه وچیز خوبی ندیده است.
و باز در توصیف کوفیان میگوید: کوفیان دارای صفاتی هستند منجمله:
تناقض در رفتار – حیله ونیرنگ باز – سرکشی و- رنگ عوض کردن – بداخلاقی – طمع – تمایلات وتعصبات قومی.(موسوعه عاشورا صص۵۹-۶۰)

ﺣﺴﻴﻦ کورانی نیز که از علمای بنام شیعه است می گوید ﺣﺎل ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﻳﻤﺎن ﻛﻮﻓﻴﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟

اﻟﻒ – ﻳﺎری ﻧﻜﺮدن اﺳﻼم ب – ﺑﻪ ﻣﺎل و دﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ت – رﻧﮓ ﻋﻮض ﻛﺮدن در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠف(فی رحاب کربلا ص۵۳)

حال با ذکر این نکته که امام حسین به دعوت کوفیان به طرف عراق حرکت کرد و بعد پیمان خود را شکستند همانطور که ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﻳﻒ شیعی میگوید ﻛﻮﻓﻴﺎن ﻧﺎﻣﻪ ها و بیعتی ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻣﺎم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺪ.(حیاه الحسین ج ۲ ص۳۷۰)

پس با دانستن این مورد میفهمیم که تمامی کسانی که در روز عاشورا امام حسین و فرزندان و یارانش را به خاک و خون کشیدند, همه شیعه بوده و از مرکز ثقل شیعیان یعنی کوفه برای کشتن او گرد هم آمده بودند.

حال نکته جالبتری را بیان میکنیم که بیشتر با عقل و درایت امام سوم شیعیان پی ببریم.
در احادیث زیادی از امام علی, ایشان به مذمت کوفیان و یارانش سخن رانده که به چند نمونه آن اشاره میکنیم.
ایشان درمورد شیعیان کوفه در نهج البلاغه میگوید:
ای ﻛﻮﻓﻴﺎن ﺷﻤﺎ ماﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮانی ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺎرﺑﺎن آﻧﻬﺎ را ﮔﻢ ﻛﺮده و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ می ﻛﻨﺪ، از ﻃﺮفی دﻳﮕﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه می ﺷﻮﻳﺪ، دﺳﺘﻬﺎﻳﺘﺎن ﺧﺎك آﻟﻮد ﺑﺎد.
در نهج البلاغه خطبه ۱۱۶ میگوید: به خدا سوگند دوست داشتم که خدا میان من و شما جدایی اندازد و مرا به کسی که نسبت به من سزاوارتر است ملحق فرماید.
در نامه ۳۵ به ابن عباس نوشته است: از خدا می‌خواهم به زودی مرا از این مردم نجات دهد، به خدا سوگند اگر در پیکار با دشمن آرزوی من شهادت نبود و خود را برای مرگ آماده نکرده بودم، دوست می‌داشتم حتی یک روز با این مردم نباشم و هرگز آنان را دیدار نکنم.
خطبه ۱۲۵: نفرین بر شما، چقدر از دست شما ناراحتی کشیدم، یک روز آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ می‌خوانم و روز دیگر آهسته در گوش شما زمزمه دارم، نه آزاد مردان راستگویی هستید به هنگام فرا خواندن و نه برادران مطمئنی برای رازداری هستید.
خطبه ۱۱۳: نه یکدیگر را یاری می‌کنید و نه خیرخواه یکدیگرید و نه چیزی به یکدیگر می‌بخشید و نه به یکدیگر دوستی می‌کنید.
در خطبه ۱۳۱ گفته است: من شما را به سوی حق می کشانم اما چونان بزغاله هایی که از غرش شیر فرار کنند می‌گریزید، هیهات که با شما بتوانم تاریکی را از چهره عدالت بزدایم و کجی ها را که در حق راه یافته راست نمایم.

و در خطبه ۲۷ چنین آمده : ای مردنمایان نامرد «يا اشباه الرجال ولا رجال» ای کودک صفتان بی‌خرد که عقل های شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد، چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی‌دیدم و هرگز نمی شناختم. شناسایی شما جز پشیمانی حاصلی نداشت و اندوهی غم بار پایان آن شد، خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون و سینه ام از خشم شما مالامال است.

با توجه به این مطالب متوجه میشویم که امام اول شیعیان از خیانت و نامردمی مردم کوفه خبر داشته و آنها را بارها و بارها سرزنش کرده بود. و از آنجایی که همه میدانی شیعیان مدعی هستند که امامانشان علم غیب داشته اند و از نوعی موهبت الهی بهره میبرده اند.
اما میبینیم که فرزند همین امام علی با علم به اینکه مردم کوفه پیمان شکن و خیانت کارند به حرفشان اعتماد کرده و به سویشان میرود که خلیفه شان شود.
آیا با تمام این اوصاف یک آدم عاقل و بالغ که دارای علم غیب نیز هست و از موهبت الهی نیز بهره میبرد, فریب یک مردم پیمان شکن را به این سادگی میخورد, و خود و عده ای از خانواده و اطرافیانش را به قتلگاه میبرد ؟؟؟

در همین راستا و معرفی قاتلان شیعه امام حسین این مطلب را بخوانید.

 

14 thoughts on “قاتلان شيعه امام حسين و دروغ روحانیون شیعه

 1. سلام رفیق یه سوال:شیعه بودن یه آرمه که میخریدن میزدند رو پیشونیشون؟
  شعیان اون زمان امثال حبیب بن مظاهر بودند که خود را شبانه به امام حسین رساندند
  داداش الان هم ادعا ی بچه شیعه بودن بین خیلی هیئتی ها شایع است اما شیعه از نظر ائمه تعریف دارد!
  ینی میگی شیعه بودن و به دستور عمر سعد یا شمر یا یزید میجنگیدند!؟شوخی نکن!!
  شیعیانی که در زمان یزید نتوانسته بودند خود را به امام حسین برسانند بعدها با نام توابین قیام کردند!!!

 2. خب با آوردن سخنان امام علی در مورد کوفیان که تلاشتو خراب کردی!؟
  ینی شیعه بودند و امام علی اینهمه مذمتشون کرده!!؟مثل مسلمونای الان بودند که بعضیاشون فقط اسمی مسلمونند و رفتاراشون اسلامی نبوده!خدا و پیغمبر رو قبول داشتند ولی چون امام رو قبول نداشتند و خلافت یکی مث یزید رو قبول کردند به این جنایت مرتکب شدند!!
  مثل پیروان ابوبکر بغدادی!!!

 3. ۱۲۰۰۰هزار تا نامه به امام حسین فرستاده شده!همشون شیعه بودند؟
  اگه دقت کرده باشی امام حسین برای پی بردن به صداقت این خلق دو پیک فرستاد که کوفیان مسلم بن عقیل را تنهاگذاشتندوشهیدش کردند و ایشان نتوانست به امام خبر بدعهدیشان را برساند!

 4. بد نیست یه کم تاریخ مطالعه کنید!تا این دکتر غلابی با دو خط متن گمراهتون نکنه!!
  دکتر عزیز اگه در نوشتن این متن صرفا هدف روشنگری بوده چرا از مسلم بن عقیل حرفی نزدی!؟امام حسین اگه شیعه ای در بین مردم کوفه داشت که پیک نمیفرستاد تا مطمئن بشه!
  داداش دنیاپرستا بودند که زر وزور امامشون رو فروختند و ما نامردیم اگه با این شبه های دو زاری امامون رو به دنیای کثیف بفروشیم!!!

 5. کمی تفکر!!
  حالا گیرم امام حسین شما درست
  ما باید غرامت ۸سال جنگ رو که برادرهای عراقی رو به شهادت رسوندیم خونه اونارو خراب کردیم به زنهاشون تجاوز کردیم رو با یک مراسم مسخره اربعین پرداخت کنیم جیب عربهای عربستان کم بود عراق هم اضافه شد چرا نمی فهمید داره خیانت میشه به جوونهایی که برای کشور خودمون کشته شدن به ناموس ایرانی ها تجاوز شد فقط به نام دین شماها اومدید از این خرافات پیروی میکنید اون بالایی ها هم کار خودشونو(دزدی اختلاس و…)انجام میدن حسن وحسین وبقیه همه کشکن یه نگاه به دور وبر خودتون کنید ببینید از اینها چی به شما رسیده!؟ هیچی فقط خودتون دارید گول میزنید هرروز هم بدبخت تراز دیروز هستید تا حالا شده یک چیزی از این اماما بخواهید به شما بده حتما میگید خواست خدا بوده چرا از اماماتون نمیخواهید وضعتونه خوب کنه ماها رو که به این چرندیات اعتقاد نداریمو نابود کنه خود پیامبرتون هم میگفت من هم مثل شما هستم حالا شما برید از یک عرب مرده حاجت بگیرید نادانی اخه چقدر!!!!

  1. برو تاریخ را بخوان! حسین در اخرین لحظات که از خیانت کوفیان اگاه شد میخواست برود شام و با یزید بیعت کند اما کسانیکه از کوفه امده بودن به این عمل حسین راضی نبودن چون میدانستند که یزید با حسین بیعت خواهد کرد اما خائنین دیگر که از کوفه بودن و حسین را تحریک به خروج و بغاوت کرده بودن فتل عام خواهد کرد از این ترس در پی اغوای حسین بودن و نمیگذاشتن حسین بطرف شام برود که در همین کشمکش بین شان زد و خورد شد لشکریان حکومتی که از چند روز در گرد شان برای امنیت خاندان رسول امده بودن خواستند حسین و ال و عیالش را از دست باغیان کوفی نجات دهند اما دیر شده بود وهمه را باغیان کوفی قتل کرده بودند بعدش هم بر لشکریان حکومتی حمله کرده خود شان هم از بین رفتند!
   این واقعه نزدیک به ۶۰ یا ۷۰ سال خاموش بود بعدش فردی بنام ابومختف لوط بن یحیی این داستان را از زبان این و ان و احمد و محمود و کلبی و مقصد شنیده کتابی را تحت عنوان مقتل حسین نوشت که پر از واقعات عجیب و غریبی است بعدش از روی همین کتاب افسانه سازی شده و شاخ و پرگهای به ان هر سال اضافه شده که امروز از این واقعه مثنوی هفتاد من ساختند!!

  2. امام حسین اگر می خواست به جنگ یزید بره باید میرفت شام نه کوفه……وقتی حر جلو ی امام رو گرفت از حر خواست اجازه بده به سمت دیگه بره و با اون درگیر نشد…این روش جنگ نیست قرن هاست میگن قیام کربلا در حالیکه اصلا قیامی در کار نبوده ..اصل قضیه اینه که این دهه برا خیلیا نون داره مابقیش حرفه

  3. شما یک نفر تو تاریخ پیدا کنم ؟ دوست عزیز اریو برزن یک انسان عزیز ایرانی با تعداد بسیار بسیار کم به جنگ رفت و خودش و خواهرش در جنگ تکه تکه شدند فکر کرده حسین ایشون خیلی عزیز بوده تنها انسان جهان بوده که تعداد کم رفته جنگ

 6. کدوم تاریخ!؟تاریخ جدید نوشتید!؟عزیزم شبه های دکتر سروش خیلی وقته جواب داده شده!اگه دقت کرده باشید شما اصلا به نامه های کوفیان و پیک های امام حسین اصلا دقت نمیکنید!لطفا بروید و از ده ها کتاب مقتل اطلاع پیدا کنید و سپس بیاید نقد کنید!باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید