دختران ائمه, همسر خلفای اموی و دشمن شیعیان

Print Friendly, PDF & Email
همه ميدانيم كه متوليان مذهب شيعه، با شديدترين و بدترين لحن خلفاى اموى را مورد خطاب قرار ميدهند و آنها شجره خبيثه مينامند.
اما وقتى به تاريخ اسلام و خصوصا كتب علماى شيعه سر ميزنيم به مطالبى برميخوريم كه نه فقط خلاف ادعاى فوق است بلكه بيان كننده روابط بسيار صميمانه فرزندان على و خلفاى اموى و مروانيان است. در اينجا به چند مورد استناد ميكنم كه تعجب هر خواننده شيعه زاده را بر مى انگيزد.
١) ازدواج دختر امام حسن با عبدالله بن زبير، دشمن خونين على بن ابيطالب
الف) عبدالله‌ بن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بن ابيظالب بوده كه در جنگ جمل در برابر علی شمشیر کشید و خود علی در خطابه‌ای به او لقب “فرزند نحس زبیر” داده و گفته: از وقتی فرزند نحس زبیر زاده شد باعث نفاق بین من و پدرش شد.!
متن عربى: وشهد الجمل مع أبيه الزبير مقاتلًا لعلي، فكان علي يقول: ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ له عَبْد اللَّهِ.
ترجمه: در جنگ همراه پدرش با على جنگيد ازينرو على در مورد او گفت: از زمانى كه عبدالله بدنيا آمد باعث نفاق بين من و پدرش شد.
منبع: أسد الغابه، ابن اثير الجزري، ج ٣، ص ٢٤١، ح ٢٩٤٩.

ب) عبدالله‌ بن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بن ابيظالب بود. ببينيم نظر على در مورد چه بود!
۱) قال على بن ابي طالب: ما زال الزبير يعد منا أهل البيت حتى نشا عبدالله».
ترجمه: زبير با ما عداوتى نداشت تا قبل از بدنيا آمدن پسرش عبدالله
منابع:
١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، ج ٣ ص ٩٠٦

٢) العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي، ج ٥ ص ٦٤ 

٣) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد ج ٢٠ ص ١٠٤

۲) ما زال الزبير رجلا منا اهل البيت حتى نشا ابنه المشئوم عبدالله»

ترجمه: زبیر همیشه از ما اهل بیت بود تا زمانی که فرزند نا مبارکش، عبدالله بزرگ شد.
منبع: نهج البلاغة حكمت ٤٥٣ – السيد الشريف الرضي ، ج ١ ص ٥٥٥

۲) ازدواج دختران زینب, خواهر امام حسین با دشمنان پدرش

زينب خواهر امام حسين، دخترش “ام‌کلثوم” را به ازدواج حجاج بن يوسف ثقفى، امير مكه و مدينه درميآورد که مشهورترین دشمن شیعیان در كل تاریخ بوده است، بطوریکه با كوچكترين شكى به شیعه بودن کسی، او را به زندان مينداخت و از دم تيغ ميگذراند و بدترين رفتار را در ميان خلفا با شيعيان داشت.
منابع تاريخى كه اين وصلت را گزارش كرده اند بسيار زيادند در اينجا به يكى از آنها اشاره ميكنيم.
روایت اول)
متن عربى: ثم مات القاسم عن أم كلثوم؛ فتزوجها الحجاج بن يوسف، وهو يومئذ أمير على المدينة ومكة
ترجمه: قاسم همسر ام كلثوم(دختر زينب) وفات كرد و حجاج بن يوسف با او ازدواج كرد در زمانى كه امير مكه و مدينه بود.
منبع: نسب قريش، مصعب بن عبد الله الزبيري ج ١ ص ٨٢

روایت دوم)
متن عربى: فأما أم كلثوم فكانت عند الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَر بْنِ أَبِي طالب، ثُمَّ تزوجها الحجاج
ترجمه: پس ام كلثوم نزد قاسم بن محمد بود و بعد از حجاج ابن يوسف با او ازدواج كرد
منبع: أنساب الأشراف البلاذري، ج ٢ ص

۳) فرزندان امام على نماد بى غيرتى

حسن و حسين فرزندان امام اول شيعيان پشت سر مروان نماز ميخواندند در حالى كه پس از نماز به پدرشان لعن و نفرين ميفرستاد.

الف) علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال: صلّى  حسن و حسين خلف مروان ، و نحن نصلّي معهم.

ترجمه: راوى ميگويد حسن و حسين پشت سر مروان نماز ميخواندند و ما هم با آنها نماز خوانديم.

منبع: وسائل الشيعه آل البيت ، ج ٨ ص ٣٠١

ب) وصلى حسن وحسين وراء مروان 

ترجمه: حسن و حسين بن على پشت سر مروان نماز ميخواندند.

منبع: مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، علي بن جعفر العريضي، ج ١ ص ١٤٤