تفاوتهای شیعه و بهاییت و دلایل دشمنی اخوندها با بهاییت

در مقاله پیش رو, نگارنده قصد هیچ دفاعی از آیین بهاییت ندارد و تنها هدفش نشان دادن دشمنی آخوندهای شیعه با این آیین و تفاوتهای میان این دو جریان دینی است.

ناگفته نماند که بیان ظلمهای حکومت آخوندی حاکم اشغالگر وطنمان بر این هموطنان وظیفه انسانی همه ما ایرانیان است.
من معتقدم که ایران متعلق به تمام ایرانیان میباشد با هر رنگ و نژاد و دین و آیینی.
در میان اقلیت های مذهبی ایران به جرأت می توان گفت که پس از انقلاب ۵۷ بهائیان ایران بیش از همه مورد آزار و اذیت حکومت اسلامی Continue reading “تفاوتهای شیعه و بهاییت و دلایل دشمنی اخوندها با بهاییت”