اسلام و برده داری (۱)

ماده‌ی ۴ اعلاميه جهانی حقوق بشر هيچ كس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است.

نوع ديگر طبقه بندی انسانها در اسلام، تقسيم انسان به برده و آزاد است. بردگی نيازی به تعريف ندارد. برده يك كالاست كه خريد و فروش می‌شود. به ارث برده ميشود. دائما به كار اجباری برای مالكش مشغول است. از اكثر حقوق انسانی محروم است در مقابل خطاها تنبيه بدنی و روحی می‌شود و در مقابل كار اجباری و نوكری لقمه نانی دريافت ميكند. پيامبر اسلام، اكثر صحابه و همه‌ی امامان شيعه مالك غلام و كنيز بودند و در اينمورد احاديث و روايات فراوانى موجود است. مخصوصا Continue reading “اسلام و برده داری (۱)”

ترس از جهنم مهمترين و شايعترين روش قرآن

روش غالب و اصلی قرآن برای فراخواندن مردم به ايمان، ترس است، ترس از جهنم و ترس از كشتار دنيوی.در اينجا ترس از جهنم را بررسی می‌كنيم. قرآن مخصوصا سوره های مكی، مثل جزء سی‌ام، مملو از ترس و تهديد از جهنم برای وادار كردن مردم به ايمان است. حدود ۲۵% از آيات قرآن در مورد قيامت است. در مورد هيچ موضوعی به اندازه‌ی قيامت آيه وجود ندارد. بندرت می‌توان صفحه‌ای از قرآن را مشاهده كرد كه در آن تهديدی به عذاب اخروی وجود نداشته باشد. قرآن بصراحت Continue reading “ترس از جهنم مهمترين و شايعترين روش قرآن”