کشف حجاب فاطمه زهرا

علامه مجلسى و ثقة الاسلام كلينى به ترتيب در كتب بحارالانوار و كافى رواياتى را در مورد بيعت گرفتن زوركى از على و جيغ و فريادهاى فاطمه در ميان مردان را ذکر کرده اند. در اين نوشتار هر دو روايت را از زير نظر ميگذرانيم.

روايت اول از كتاب بحارالأنوار – ط دارالاحیاء التراث جلد: ۴۳ صفحه: ۴۷ و همچنين در كتاب بحارالانوار دو جلدی صفحه ۴۱ تا ۴۳ چاپ اعلمی بیروت لبنان Continue reading “کشف حجاب فاطمه زهرا”