زن در قرآن و حديث

Print Friendly, PDF & Email

در مورد زن در اسلام آنقدر مطالب زياد هست كه می‌شود كتابها نوشت و ادعاى روحانيون در كرامت زن در اسلام را به وسيله خود آيات قرآن و سنت محمد رد و باطل كرد.
توجه بفرماييد: وللر ِّجال علَيهِن َدرجةٌ واللّه عزِيزٌ حكُيم (بقره ۲۲۸)
ترجمه: و مردان را بر زنان برتري است و خدا عزيز و حكيم است.
ماده‌ی ۱۶ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر:

۱- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
۲- ازدواج حتما بايد با رضايت كامل و آزادانه‌ی زن و مرد صورت گيرد.
در مورد زنان در اسلام بسيار نوشته شده است بنابر اين در اينجا
 مختصرا نمونه‌ی كوچكی از آيات، احاديث و احكام زنان را مرور می‌كنيم.

الف) برتری ذاتی مردان و حقارت ذاتی زنان در قرآن
وللر ِّجال علَيهِن َّ درجةٌ واللّه عزِيزٌ حكُيم (بقره ۲۲۸)
ترجمه: و مردان را بر زنان برتری است و خدا عزيز و حكيم است.
الر ِّجال قَوامون علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ وبِما أنفَقُوا منْ أموالهِم ( نساء ۳۴)
ترجمه: مردان به شدت (قوامون مبالغه است) بر زنان غلبه دارند (مسلط هستند) بدليل اينكه خداوند بعضى از انسانها را بر بعضى ديگر برترى بخشيده است، و نيز از آن روى كه مردان از اموال خويش (براى زنان) خرج مى‌كنند.

ألَكُم الذ َّكَرُ ولَه الْأُنثَى -۱۲ تلْك إذا قسمةٌ ضيزَى -۲۲ (النجم)
ترجمه: آيا شما پسر داريد و خدا دختردارد (۱۲)
در اين صورت اين تقسيم نادرستى است (كه برترها را شما برداشته‌ايد و حقيرها را به خدا داده‌ايد) (۲۲)

ب) زنان برای مردان آفريده شده‌اند

ومنْ آياته أن خَلَقَ لَكُم منْ أنفُسكُم أزواجا ل ِّتَسكُنُوا إلَيها (روم ۱۲)
ترجمه: و از نشانه‌هاى او اينكه از خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد. اين آيه مترادف آيه اول سوره‌ی نساء است:
يا أيها الناس اتقُوا ربكُم الذي خَلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها
ترجمه: اى مردم از پروردگارتان بترسيد كه شما را از نفس واحدى (آدم) آفريد و جفتش (حوا) را از او آفريد. در مجموع حوا از آدم ساخته شده

پ) زن برای آرامش آدم
نساؤكُم حرْث لكُم فَأْتُوا حرْثَكُم أنى شئْتُم ( بقره ۲۲۳)
ترجمه: زنان شما كشتزار شما هستند پس بهر نحو [هر گونه و هر زمان] كه می‌خواهيد به كشتزار خود وارد شويد.

اين آيه تحقير آميز ترين آيه در حق زنان است. شان نزول اين آيه آنست كه مردی از انصار خواست به نحو خاصی با همسرش نزديكی كند. همسرش ناراحت شد. آن مرد از پيامبر سوال كرد و اين آيه نازل شد.
دقت كنيد زنان كشتزار مردانند، همانطور كه كشاورز بر كشتزار مالكيت دارد زن نيز مال شوهر است. زنان برای بچه آوردن مناسبند و در ارتباطات جنسی خواست آنان هيچ اعتباری ندارد چنانچه در حديثی از پيامبر آمده است كه “زن هرگز نبايد از برآوردن كام شوهر سرپيچي كند، حتي اگر بر زين شتر باشد” و اين نظر اسلام آنچنان واضح و روشن است كه بعضی از بزرگترين علمای اسلامی گفته‌اند كه زنان حيواناتی هستند كه خدا برای لذت و كامجوئی مردان به شكل انسان آفريده است.

در سراسر قرآن آنچنان سخن گفته شده كه انگار زنان انسانهای دست دومند. روی سخن در اكثر مواقع با مردان است. در بحث بهشت انگار زنان مطرح نيستند در حاليكه برای شهوترانی مردان حوری در نظر گرفته شده برای زنان چنين چيزی مطرح نشده و ….

ت) عقل و دين زنان ناقص است

در حديثی پيامبر اشاره می‌كند كه زنان ناقص عقل و ناقص دينند. زنی سوال می‌كند چرا  پيامبر در پاسخ گفت:
قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين
ترجمه: پيامبر گفت اما نقصان عقل بدليل اينكه شهادت دو زن برابر يك مرد است و نقصان دين بدليل اينكه (بدليل حيض) مدتی نماز نمی‌خواند و  رمضان را روزه نمی‌گيريد.(۱)
شبيه همين حديث در نهج البلاغه خطبه ي ۸۰ از حضرت علی نقل شده است.
علی بن ابی طالب: ای مردم بدانید که زنها ناقص ایمان ، ناقص بخت و ناقص خرد هستند.(۲)
ث) اكثر اهل دوزخ زنانند

قال النبي أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء
ترجمه: پيامبر گفت من می‌بينم كه اكثر اهل دوزخ زنانند. شبيه اين حديث بطور مكرر نقل شده است.(۳)

ح ) زيانبارترين فتنه برای مردان، زنان هستند

قال رسول االله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
ترجمه: پيامبر گفت من بعد از (مرگ) خودم، فتنه‌ای زيانبارتر از زنان، برای مردان باقی نمی‌گذارم.(۴)

ج) شومی زنان

النبي قال الشؤم في ثلاثة في المسكن والفرس والمرأة
ترجمه: پيامبر گفت در سه چيز شومی است در مسكن و اسب و زن.(۵)

چ) از زنان بپرهيزيد

قال رسول االله: ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء
ترجمه: پيامبر گفت هشدار از دنيا و زنان پرهيز كنيد.(۶)

خ) زن شر كامل است

قال علي: المراه شر كلها و شر ما فيها انه لابد منها
ترجمه: همه چيز زن شر است و شريرترين چيز زن آن است كه (مرد را) چاره‌ای از زن نيست (مرد به زن برای زناشوئی محتاج است).(۷)

د ) زن منشاء فساد است

قال علي في النهج البلاغه: ان النساء همهن زينت الحيات الدنيا و الفساد فيها
ترجمه: علی: بدرستيكه همت زنان در جهت زينت دنيا و فساد در دنيا است

ذ ) زنان در دست مردان اسيرند و بايد از شوهر اطاعت كنند
من رسول االله في حجة الوداع: حمد االله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان.
ترجمه: پيامبر در حجة الوداع خدا را حمد و ثنا گفت و سپس گفت با زنان نيكی كنيد زيرا زنان در دست شما اسيرند.(۸)

… فَالصالحات قَانتَات حافظَات ل ِّلْغَيبِ بِما حفظَ اللّه … (النساء ۴۳)
ترجمه: … پس زنان صالح، فرمانبرداراند (فرمانبردار شوهر: به قرينه‌ی دنباله‌ی آيه) و به پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ كرده اسرار [شوهران خود] را حفظ ميكنند…
در اين مورد احاديث فراوانی در منابع سنی و شيعه آمده است كه سه نمونه ذكر می‌شود:
النبي خطب النبي النساء ذات يوم فوعظهن وامرهن بتقوى االله والطاعة لأزواجهن
ترجمه: روزی پيامبر زنان را مورد خطاب قرار داد و آنان را به تقوای الهی و اطاعت از شوهرانشان امر كرد.(۹)

قال رسول االله اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد آبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع
ترجمه: نماز دو كس از سرشان بالاتر نمي رود (پذيرفته نمي شود) يكي برده اي كه فرار كرده باشد تا برگردد دوم زني كه فرمان شوهرش را اطاعت نكرده باشد مگر اينكه برگردد (جبران كند).(۱۰)
حديث مفصلی در فروع كافي ج ۶ آمده كه امام محمد باقر از پيامبر نقل می‌كند كه زنی نزد پيامبر آمد و گفت ای پيامبر حق شوهر بر زن چيست.
پيامبر گفت: زن بايد از شوهر اطاعت كند و نافرمانی نكند واز خانه‌اش بدون اجازه‌ی شوهر صدقه ندهد و بدون اجازه‌ی شوهر روزه‌ی مستحبی نگيرد و مانع لذت جنسی شوهر از خودش نشود حتی اگر بر پالان شتر سوار باشد. زن نبايد از خانه خارج شود مگر با اجازه‌ی شوهر و اگر زن بدون اجازه‌ی شوهر از خانه خارج شود ملائكه‌ی آسمان و زمين و غضب و رحمت بر زن لعنت می‌فرستند تا زمانيكه به خانه برگردد.
سپس زن سوال كننده پرسيد: ای پيامبر چه كسی بيشترين حق را به گردن مرد دارد؟ پيامبر گفت پدرش. آنگاه پرسيد‌ای پيامبر چه كسی بيشترين حق را به گردن زن دارد؟ پيامبر گفت شوهرش.
سپس زن سوال كننده گفت آيا حق زن به گردن مرد مساوی حق مرد به گردن زن نيست؟؟
پيامبر گفت نه نه، از هر صد تا يكی (يعنی در مقابل هر صد حقی كه مرد به گردن زن دارد، زن يك حق به گردن مرد دارد).
سپس زن سوال كننده گفت: قسم به كسی كه تو را به پيامبری مبعوث كرد كه من هرگز گردنم را در مالكيت مردی نمی‌آورم (شوهر نمی‌كنم).

  • در صورت ترس از نافرمانی زن، مرد می‌تواند او را كتك بزند

..واللا َّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن َواهجرُوهن َّ في الْمضَاجِعِ واضْرِبوهن فَإِن أطَعنَكُم فَلاَ تَبغُوا علَيهِن َّ سبِيلاً إن اللّه كَان عليا كَبِيرًا (النساء ۳۴)
ترجمه: و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد پندشان دهيد و در رختخواب از ايشان دورى كنيد و (اگر تاثير نكرد) آنان را بزنيد پس اگر شما را اطاعت كردند [ديگر] بر آنها هيچ راهى [براى سرزنش] مجوييد كه خدا والاى بزرگ است (۳۴).
در تفسير مجمع اليبيان (۴۳/۲- جزء سوم) در مورد شان نزول اين آيه امده است كه:
زنی از انصار از شوهرش سرپيچی كرد. شوهر سيلی به صورت او زد. زن و پدرش نزد پيامبر به گلايه آمدند. پيامبر حكم به قصاص داد (كه زن هم در مقابل، يك سيلی به شوهر بزند). روز بعد كه برای قصاص آمدند پيامبر آيه‌ی فوق را خواند و گفت در مورد زدن همسر، حكم قصاص برداشته شد.
خوانندگانی كه آشنائی به حقوق بشر و روانشناسی تربيتی دارند می‌دانند كه زدن هيچ انسانی درست نيست حتی كودكان و حتی زدن حيوانات هم امروزه ممنوع است و كاری بسيار غير انسانى و وحشیانه به شمار می‌آيد.

در مورد آیه ۳۴ سوره نساء, تفسیرها و داستانسراییهای زیادی از جانب اسلامگرایان و روحانیون برای توجیه کردن این دستور غیر انسانی و بدوی شده است که هرکدام به گونه ای تلاش داشته اند که اصل مطلب یعنی کتک زدن زن به وسیله مرد را به حاشیه ببرند. منجمله اینکه برای اینکار شروطی را تراشیده اند و یا زدن را تعبیر به تشر زدن کرده اند و عده ای نیز با دوختن آسمان به ریسمان و ربط دادن این آیه به آیات بیربط دیگری, از زدن به وسیله چوب دندان نام برده اند که البته همه اینها نتوانسته این حکم ناجوانمردانه را انسانی و عقلانی جلوه دهند.

زدن يك انسان شايد درد نداشته باشد ولی باعث تحقير و شكستن شخصيت و غرور فرد ميشود حتی اگر ان زدن با چوب مسواك يا يك خودكار باشد.
پس اين سفسطه بافيها برای توجيه اين آيات و دستورات ضد بشری راه به جايی نمی‌برد.
خوب با توجه به آيات و احاديث معتبرى كه آورديم ، آيا هنوز معتقديد كه اسلام به زنان كرامت داده؟؟
اسلام در واقع به وسیله قوانین و احکامی که در مورد زنان به مورد اجرا گذاشته, زنان را زنده بگور كرده و آنها را در حد و اندازه يك برده و يا کالایی که متعلق به مرد میباشد به شمار آورده است.

منابع:

۱. صحيح مسلم ج۱ ص ۸۶ – از کتب اهل سنت

۲. نهج البلاغه ، خطبه ۸۰

۳. صحيح بخاری ج ۱ ص ۱۹ -از کتب اهل سنت

۴. صحيح ابن حيان ج ۱۳ ص ۳۰۶ -اهل سنت

۵. سنن نسائي ج  ۵  ص ۴۰۲- اهل سنت

۶. سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۲۵ -اهل سنت

۷. نهج البلاغه حكمت ۲۳۰

۸. سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۵۹۴ – از منابع اهل سنت

۹. صحيح ابن حيان ج ۱۶ ص۵۲۱ – از كتب اهل سنت

۱۰. مستدرك علي صحيحين، حديث ۷۳۳۰ -از كتب اهل سنت

 

دیدگاهتان را بنویسید