الله نژاد پرست و فاشیست

Print Friendly, PDF & Email

الله و محمد ادعا داشته و دارند كه دينشان دين برادری و احكامش هم احكام برابری بين انسانها است به بعضی از ايات قرآن كه خلاف اين ادعای محمد و مسلمانان را اثبات ميكند می‌پردازيم.

آيــه ٤٧ از سوره بـــقــره:
ای فرزندان اسراييل از نعمت‌هايی كه بر شما ارزانی داشتم و از اينكه من شما را بر جهانيان برتری دادم ياد كنيد.

در اين آيه الله قوم بنی اسراييل را برترين قوم دنيا قرار داده، البته اصلا شك نكنيد كه الله نژاد پرست بوده و با هيتلر رابطه ای داشته
ولی هردو در مورد برتری يك قوم سخنرانی كرده اند فقط از بخت بد هيتلر نامش در تاريخ ننگ شده.
ايــه ٢٥٣ از سوره بــقـــره :
بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم, برخی از آنها، خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی بن مریم، نشانه های روشن دادیم و او را با «روح القدس» تأیید نمودیم (ولی فضیلت و مقام آن پیامبران، مانع اختلاف امتها نشد) و اگر خدا می خواست، کسانی که بعد از آنها بودند، پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد، جنگ و ستیز نمی كردند ولی این امتها بودند که با هم اختلاف کردند بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند(و جنگ و خونریزی بروز کرد. و باز) اگر خدا می خواست، با هم پیکار نمی کردند ولی خداوند، آنچه را می خواهد، انجام می دهد .
در ايه فوق الله حتي بين پيامبرانش هم تبعيض قائل شده و بعضی را بر ديگران برتری داده البته مديونيد اگر فكر كنيد ايشون ناعادل بوده.
ايــه ٣٣ از ال عـمـران :
به يقين الله ادم و نوح و ال ابراهيم(اعراب) و ال عمران(بني اسراييل) را به همه جهانيان برتری داده.
در اين ايه بازهم الله گلچينی از ادمها و دو نژاد از انسانها را بر تمام دنيا برتری داده و بازهم نشان داده كه با قاطعيت طرفدار برابری بين انسانهاست .
ايــه ٧١ از سوره نــحــل :
و الله بعضی از شما را در روزی بر برخی ديگر برتری داده است ولی كسانی كه فزونی يافته اند روزی خود را به بردگانشان نميدهند، تا در ان با هم برابر نشوند، ايا باز هم نعمتهای خداوند را انكار ميكنيد؟
در اين ايه الله به وضوح عدم برابری بين انسانها را به رسميت ميشناسد و سوای اينكه به برده بودن و برده گرفتن مهر تاييد ميزند تازه اين را نشانه ای از نعمتهای خودش ميداند!
عجب الله دادگری!
ايــه ٥٥ از ســوره اســـراء:
و پروردگارت به اسمانها و زمين احاطه دارد و برخي از پيامبران را بر برخي ديگر برتری داديم و به داوود زبور داديم.
در اينجا بازهم داستان تكراری قبلي ولی يك اسم به اسامی اضافه شد و ان هم داوود!
ايـــه ٣٢ از سوره زخــرف :
آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟!

ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا بعضی ديگر را بخدمت گيرند و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است!
در اين ايه بازهم نه حرفی از برابري حقوقی و نه برابری انسانی هست بلكه تاكيد قران بر ناعدالتيي است كه عاملش خود الله است و بدتر از همه ايشان با دادن روزی بيشتر به يك عده باعث استثمار يك عده توسط ان عده برگزيده خداوند شده است، الله با دادن روزی بيشتر به قشر مرفه جامعه باعث و بانی شكاف طبقاتی و ناعدالتی در جامعه شده است.

ايا اگر قران کلام خدابود اينقدر پست و ناجوانمرد بود ؟
ايا نژاد و زبان انسانها برای او عامل برتری و نقصان بود ؟

دیدگاهتان را بنویسید